Regulamin


REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO GRYŻYNA

1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

2. W Ośrodku przebywają i korzystają z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt w recepcji. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.

3. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem. Opłata za pobyt w Ośrodku wraz z opłatą miejscową  pobierana jest z góry.

4. Przekazanie i odebranie domku/pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka. Obejmujący domek/pokój w użytkowanie, sprawdzają jego wyposażenie, przyjmując odpowiedzialność materialną za braki lub uszkodzenia z ich winy.

5. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie  w domku/pokoju po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu. Jeżeli domek/pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11:00, naliczana jest opłata za następną dobę.

6. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń pracowników ośrodka.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka i Kąpieliska.

8. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 8:00-20:00.

9. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.

10. Ze względu na położenie Ośrodka w lesie, w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym parkowanie pojazdów obowiązuje tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Parkowanie  samochodów przy domkach, pokojach wiąże się z karą finansową i mandatem nadleśnictwa.

11. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12. Zabrania się wykonywania wszelkich regulacji technicznych, zmian przy systemie wentylacyjnym.

13. Korzystanie z pieca w celu ogrzania domku, tylko na własną odpowiedzialność i po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem Użytkowania Piecyka Kominkowego, gdzie są zawarte punkty dotyczące jego przeznaczenia.

14. Troska o niedopuszczenie do pożaru dyktuje konieczność bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

– całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach;

– zakaz palenia chrustem i szyszkami w kominkach;

– używanie grilla zgodnie z jego przeznaczeniem i w odpowiednim do tego miejscu (poza tarasem);

– nie rozniecania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;

– nie pozostawianie niewygaszonych zapałek, papierosów;

– odbiorniki energii elektrycznej (np. żelazko, kuchenka elektryczna) nie mogą pozostawać włączone bez dozoru;

15. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

W przypadku zdarzenia związanego ze zwierzęciem pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

17. W domkach, w których przebywają tylko dzieci i młodzież do lat 18, kominki służą jako dekoracja. Odpowiedzialność  za dzieci i młodzież ponoszą opiekunowie, osoby dorosłe.

18. Za bezpieczeństwo dzieci w domku, na placu zabaw, w miejscu przeznaczonym do kąpieli i  na terenie Ośrodka odpowiedzialni są rodzice.

19. Aby dokonać rezerwacji, należy wpłacić na rachunek bankowy kwotę w wysokości 30% wartości zamówienia.

– W przypadku braku dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od dnia wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za anulowaną;

– W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacona należność nie podlega zwrotowi;

20. Ośrodek może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin.

21. Ośrodek może odmówić przyjęcia osób, które są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub zachowują się w sposób agresywny.

22. Osoby w rażący sposób naruszające ciszę i spokój innych gości mogą być usunięte z Ośrodka  bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.

23. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa i obsługi oraz brak przestrzegania regulaminu skutkuje opuszczeniem Ośrodka, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.

24. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodka należy zgłaszać w recepcji.